U vindt uw stad niet terug in de lijst?
Twijfel dan niet u in te schrijven op de nieuwsbrief van een stad dicht in de buurt.
Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1 - Algemeen

 

Groupolitan Corp is gespecialiseerd in de online verkoop in Europa van lokale diensten tegen verlaagde prijzen. Groupolitan Corp treedt op als bemiddelaar, de diensten worden geleverd door derde partnerondernemingen.

 

De leden die op de websites van Groupolitan Corp zijn ingeschreven kunnen tegen promotionele prijzen Kortingsbonnen kopen waarmee zij kunnen genieten van diensten of producten bij verschillende door Groupolitan Corp geselectioneerde handelaars en dit gedurende de op de Kortingsbon aangeduide periode. Om de aangegeven korting te krijgen en de Kortingsbon te kunnen gebruiken, moeten een minimum aantal deelnemers meedoen op de website van Groupolitan Corp (Verkoopdoel). Voor alle nuttige informatie over het minimum aantal kopers en het gebruik en de geldigheid van de Kortingsbon, kunt U terecht op de website van Groupolitan Corp.

 

Indien er niet genoeg deelnemers zijn voor een bepaalde deal gaat de deal niet door en kunnen de Kortingsbonnen niet worden gebruikt. De door Groupolitan Corp geboekte betalingen worden dan niet gedebiteerd of anders betaalt Groupolitan Corp de klanten terug binnen de 48 uur.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden van Groupolitan Corp bepalen de online verkoop van lokale diensten tegen promotionele prijzen.

 

1-1 Vennootschap

GROUPOLITAN CORP is een Naamloze Vennootschap, met een aandelenkapitaal van 850.000 €, met maatschappelijke zetel te Koningsstraat 100, 1000 Brussel. Groupolitan Corp is vertegenwoordigd door de Heer Thierry Hugot in de hoedanigheid van Gedelegeerd Bestuurder.

 

1-2 Voorwerp

De algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contractmodaliteiten van de diensten die worden aangeboden en de aankopen die de klant op de verschillende websites van Groupolitan Corp verricht.

 

1-3 Aanvaarding

De klant bevestigt kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden alvorens te bestellen en de inhoud ervan zonder enige restrictie te aanvaarden.

 

1-4 Nietigheid / Volledigheid

De nietigheid van één van de clausules van de Algemene Verkoopsvoorwaarden tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de overige clausules aan.

 

1-5 Wijziging

De Algemene Verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op de datum va de bestelling zijn van toepassing.Groupolitan Corp behoudt zich het recht deze verkoopsvoorwaarden op elke moment te wijzigen.

 

1-6 Intellectueel eigendom

Alle onderdelen van de website www.groupolitan.be zowel de afbeeldingen, logo’s, visuele elementen en Groupolitan merken zijn en blijven de exclusieve eigendom van Groupolitan Corp. De klant heeft niet het recht om elementen van op de website te gebruiken, kopiëren of verspreiden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Groupolitan Corp.

 

 

2 - Bestellingen

 

2-1 Geldigheid bestelling

Elke koper mag slechts een beperkt aantal Kortingsbonnen gebruiken. Groupolitan Corp behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren indien dit aantal wordt overschreden.

 

2-2 Definitief karakter van de bestelling

De bestellingen uitgevoerd op de verschillende websites van Groupolitan Corp zijn onderworpen aan de wetgeving over de verkoop op afstand. De bestellingen worden definitief op het ogenblik dat het minimaal aantal kopers bereikt is. De koper moet de deal dan aanvaarden.

 

2-3 Wijziging van de bestelling

Een bestelling mag slechts worden gewijzigd met de uitdrukkelijke toestemming van

Groupolitan Corp.

 

 

3 – Herroepingsrecht van 14 dagen

 

De klant heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst, het is te zeggen, concreet vanaf de dag volgend op de dag waarop hij per e-mail de bestelde Kortingsbon ontvangt van Groupolitan Corp.

Het bestaan van een terugtrekkingsrecht van de klant is ondergeschikt aan de artikelen 46 en 47 van de wet op 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de klanten. Iedere vraag tot verzaking aan de aankoop moet schriftelijk gericht worden tot Groupolitan Corp – Koningsstraat 100, 1000 Brussel of via email naar infovl@groupolitan.be. Wanneer de klant geldig gebruik gemaakt heeft van zijn terugtrekkingskracht, zal hij het bedrag van de gekochte bon terugbetaald krijgen (zonder kosten en binnen dertig dagen) mits zij/hij deze ondertussen niet gebruikt heeft bij de desbetreffende dienstverlener.

Conform Artikel 47, §4 van de wet van 4 april 2010, kan de Klant in volgende gevallen geen beroep doen op het verzakingsrecht:
- Levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de Klant begonnen is voor het einde van de verzakingstermijn
- Audio of video opnames, of software waarvan de verpakking opengemaakt is
- Producten die op maat gemaakt zijn of aangepast zijn aan de wensen van de Klant
- Levering van dagbladen, tijdschriften en magazines
- Diensten voor weddenschappen en loterijen
- De levering, op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de consument, van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers

In de hierboven vermelde gevallen kan de Klant noch het product terugsturen, noch een terugbetaling eisen

 

4 - Levering Kortingsbonnen

 

4-1 Verzending Kortingsbonnen

De bestelde Kortingsbonnen zullen per e-mail verstuurd worden naar het e-mail adres dat de koper heeft aangegeven bij zijn inschrijving op de Groupolitan Corp websites. De Kortingsbonnen zullen ten laatste 24 uur na afloop van de vastgestelde verkooptijd verstuurd worden, onder voorbehoud dat het minimaal aantal kopers is bereikt.

 

Indien de Kortingsbonnen niet geleverd kunnen worden ten gevolge van een verkeerde informatie die de klant heeft aangegeven bij zijn inschrijving op de Groupolitan Corp website, zal Groupolitan Corp niet verplicht zijn de gevorderde bedragen terug te betalen. Deze bedragen zullen als vergoeding behouden worden.

 

De koper moet nagaan of de geleverde Kortingsbon conform is met zijn bestelling. Indien dit niet het geval is, moet de koper de Klantendienst van Groupolitan Corp onmiddellijk verwittigen.

 

4-2 Leveringstermijn

Indien de koper de bestelde Kortingsbon ontvangt na meer dan 4 werkdagen nadat Groupolitan Corp per e-mail bevestigd heeft dat de deal doorgaat, heeft de koper het recht zijn bestelling af te zeggen door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar de zetel van Groupolitan Corp te sturen. In dit geval, of indien Groupolitan Corp niet in staat is de Kortingsbon te versturen, zal het gevorderde bedrag volledig terugbetaald worden binnen de 3 werkdagen.

 

 

5 - Verkoopprijs

 

De verkoopprijs van de door Groupolitan Corp aangeboden Kortingsbonnen wordt bepaald voor de duur van de deal. Deze prijs wordt aangeduid op de presentatiefiche van de deal en op de Kortingsbon die per e-mail naar de klant wordt verstuurd.

 

 

6 - Betaling

 

6-1 Betalingswijze

Groupolitan Corp aanvaardt betalingen per bankkaarten via een beveiligde server. De rekening van de klant wordt slechts gedebiteerd als het minimaal aantal kopers bereikt is. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht per e-mail.

 

6-2 Opvorderbaarheid

De prijs is opvorderbaar op het ogenblik dat de bestelling wordt bevestigd, namelijk als het minimaal aantal kopers bereikt is.

 

6-3 Uitstel, verwerping of wanbetaling

In geval van wanbetaling, behoudt Groupolitan Corp zich het recht om de levering van de Kortingsbon te weigeren. De koper zal per e-mail worden verwittigd.

 

 

7- Aansprakelijkheid, overmacht, strafbepaling

 

7-1 Strafbepaling

Indien de koper zijn verplichtingen niet naleeft, om de één of andere reden, zal Groupolitan Corp het bedrag dat bij de bestelling betaald werd als vergoeding behouden.

 

7-2 Overmacht, annulering van de bestelling

Groupolitan Corp kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de onderneming of de handelaar waarvoor Groupolitan Corp een deal heeft aangeboden de diensten niet verstrekt of in geval van overmacht.

 

7-3 Doorgegeven informatie

De koper is verantwoordelijk voor alle gegevens die hij via zijn gebruikersaccount heeft aangegeven. Groupolitan Corp kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de koper verkeerde informatie doorgeeft via zijn gebruikersaccount of bij de aankoop van een Kortingsbon.

 

 

8- Ontbindende voorwaarde

De annulering van de bestelling wordt per e-mail bevestigd en zal met het volste recht verworven worden zonder verdere plichtplegingen ingeval de koper het bedrag van de bestelling niet betaalt.

 

 

9 - Geschillenreglement

 

9-1 Klachten

Alle klachten moeten per e-mail verstuurd worden naar het e-mailadres : infovl@groupolitan.be

 

9-2 Bevoegdheidsbeding

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Voor de geschillen die zich voor zouden kunnen doen richten partijen zich tot de bevoegde rechtbank, te weten de rechtbank te Brussel.

 

9.3 Terugsbetalingsbeleid

 

9-3-1 Algemene terugbetaling

 

Herroepingsrecht

 

15 dagen herroepingsrecht na de aankoop van uw bon, behalve op:
- Hygiëneproducten zoals: tandenborstels, scheerapparaten,...
- Voedingswaren of goederen die kunnen verv llen
- Om hygiënische redenen: matrassen en beddegoed, badkledij en ondergoed, schoonheidsproducten of wellnessproducten als het product niet meer gesloten is, gepersonaliseerde juwelen, piercings of oorbellen
- Gepersonaliseerde waren zoals: juwelen, kledij en andere gepersonaliseerde goederen
- Concerten en shows

 

Annulatie van de deal

 

Als een deal geannuleerd wordt (failliet, de partner kan de producten niet leveren) zal Groupolitan de volledige som terugbetalen in de vorm van een waardebon geldig op een volgende aankoop.

 

9-3-2 Terugbetaling en terugzenden van SHOPPING producten

 

Herroepingsrecht

 

Idem als 9-3-1
15 dagen herroepingsrecht na ontvangst van het pakket (behalve in gestipuleerde gevallen)
De klant moet ervoor zorgen dat dat producten goed ingepakt worden zodat ze niet beschadigd worden bij het terugzenden. Als we vaststellen dat de producten al gebruikt of beschadigd zijn, worden deze niet ontvankelijk voor terugzending geacht en wordt de terugbetaling niet uitgevoerd.
De kosten die gepaard gaan met het terugsturen verhalen zich op de klant volgens de wet voorschrijft
De initiële transportkosten kunnen ook niet terugbetaald worden omdat de verzending al gebeurd is en de transporteur betaald is voor zijn werk.

 

Defect of onvolledig product

 

Terugbetaling van het product en van de leveringskosten volgens de wetgeving (cf. procedure vindt u hieronder)

 

Product is niet conform met het initieel bestelde product

 

De klant wilt het product niet houden: terugsturen van het product naar Groupolitan (cf. prodedure vindt u hieronder)

 

Procedure voor terugsturen

 

Contacteer de klantendienst via het contactformulier http://www.groupolitan.be/nl/misc/contact.html
Contacteer ons via e-mail: klantendienst@groupolitan.be
De volledige procedure en het formulier dat u dienst in te vullen voor het terugsturen van uw product worden u via de klantendienst doorgegeven.
de terugbetaling gebeurt pas eens het product is aangekomen samen met het ingevulde formulier

 

Onvolledig adres of niet afgehaald product

 

Groupolitan is niet verantwoordelijk voor een verkeerd ingevoerd e-mailadres.
Groupolitan is niet verantwoordelijk als de postbode u het briefje dat u uw product kan gaan afhalen in het dichtsbijzijnde postkantoor niet gegeven heeft.
De klant moet ervoor zorgen dat het bestelde product in de brievenbus past, of dat er iemand thuis is op het moment dat het pakje geleverd wordt

 

Garantie

 

Groupolitan geeft haar klanten twee jaar fabrieksgarantie. Deze gaat in vanaf de datum dat het product besteld werd. Als het product defect is, krijgt u een waardebon ter waarde van het product voor uw volgende aankoop of krijgt u uw geld teruggestort.

 

Vertraging in de levering

 

Als Groupolitan het product niet heeft kunnen leveren binnen de voorziene leveringstijd door een vertraging bij de leverancier, en als de klant een terugbetaling wilt, zal u deze krijgen onder vorm van een waardebon of zal het geld teruggestort worden op uw rekening.

 

9-3-3 Terugbetaling prestatiedeals

 

Volgens de huidige wetgeving is er geen herroepingsrecht of mogelijkheid tot aanvraag naar terugbetaling voor waardebons of kortingsbons.

Groupolitan zal wel alles in het werk stellen om het eventuele probleem zo spoedig mogelijk op te lossen in samenspraak met de klant en onze partners.

 

 

10 - Informatica en vrijheden

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992, herzien door de wet van 11 december 1998, beschikt de klant over een recht van toegang, wijziging en verwijdering van de gegevens die hem betreffen en die door Groupolitan Corp worden bewaard. Groupolitan Corp verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de koper te eerbiedigen. De verwerking van nominatieve data die gerealiseerd worden vanaf de website heeft het voorwerp uitgemaakt van een verklaring bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

Om dit recht van toegang uit te oefenen moet de gebruiker een e-mail sturen naar (e-mailadres, naam, voornaam, adres aanduiden) : infovl@groupolitan.be of een brief sturen naar de zetel van Groupolitan Corp : Koningsstraat 100, 1000 Brussel, België.

 

Betalingsmogelijkheden: #